מילות מפתח

מפתח
מפתח העניינים כולל מלים, מונחים וביטויים המופיעים בספר. הרשימה מוצגת בלשון יחיד, גם אם המלה מופיעה בספר בלשון רבים וגם אם מופיעות הטיות המלה או נגזרותיה. חוק, לשם הדוגמא, מייצג במפתח זה גם את המלה חוקים, חוקותיו, חוקי וכדומה. איש מתייחס גם לאנשים, אנשיו, אנשיהם וכדומה.
כאשר מלה מופיעה, פעם אחת, לפחות, בעמודים רצופים, מצויין מקף "-" המפריד בין העמוד הראשון לאחרון. המלה "אפקטיביות", או נגזרותיה, למשל, מופיעה בעמודים 17, 18, 19 ולפיכך נרשם: 17-19.
צמדי מלים, כמו "מצב פעילות", למשל, כוללים מגוון של צירופים כמו "מצב הפעילות", "מצבי הפעילות", "מצבי פעילות", "מצב אחר של פעילות" וכדומה.
המונחים המודגשים, מופיעים לראשונה בספר זה. לשם הדוגמא, ארגון ליאקטיבי מוצג בהבלטה. בנוסף, הדגשתי את מספרי העמודים שבהם קיימת הגדרה, הרחבה, הסבר או דוגמא למונח. "יעילות", למשל, מוגדרת בעמוד 12. בעמוד 102 מוצגת משמעות המושג "יעילות" ובעמוד 70 המלה "יעילות" משולבת באחד המשפטים בעמוד 70. שמות אנשים, ספרים ומאמרים מוצגים באותיות מוטות.
לא כל מופעי המונחים מוצג באינדקס. במקרה של מונחים המוצגים מספר רב של פעמים (כמו אסטרטגיה, למשל), ציינתי כמה מספרי עמודים שבהם המונח מוגדר והמשכתי בשלוש נקודות, ללמדך שהמונח מופיע גם בהמשך.
מונחים בעלי משמעות כפולה, מופיעים בשני מקומות נפרדים. למשל, למושגים "ערך" ו"גיוס" יש כפל משמעות. המושג ערך (במובן כמותי) מופרד מהמונח ערך (במובן אנושי/ערכי). באופן דומה, המושג גיוס לצרכי מימון (enlistment) מופרד מהמושג גיוס שחקנים (recruitment).
א.
אברהם מסלו (Abraham Maslow) xvi, 18
אבחון xiii, 57, 76, 201, 202, 204, 206, 350
אב טיפוס (Prototype) 271, 273, 278, 283, 290, 316, 319, 335
אב טיפוס (אַרְכִיטִיפּוּס) xiii, 39, 180, 240, 243, 357, 361, 358
אביבה פתאל, ד"ר (Aviva Patel) 255
אבן דרך (milestone) 213, 219, 276
אגו (ego) 24, 97, 201, 226, 321, 355
אגרסיבי (aggressive) 26, 28, 238, 265, 301
אדוארדס דמינג ד"ר xiii, xiv, 23, 198, 325, 344, 353
אדווה (תופעה – Ripple Effect) 32, 253
אדיסון תומס אלווה (Thomas Alva Edison) xxv
אדישות (apathetic, impassive) 42, 75, 101, 102, 115
אדלפר קלייטון (Clayton Alderfer) xvi
אדם ברנדנברגר, פרופ' 3, 5
אהרון (אחי משה רבנו) 311, 312
אובידיוס 113
אוביקטיבי xviii, xxi, xxii, 2, 29, 193, 218, 223, 366, 349, 354
אוטוסוגסטיה (autosuggestion) 113
אומן ישראל, פרופ' 139, 141
אוסקר מורגנסטרן, פרופ' 139
אוריינות פיננסית 58
אורנג' 67
אחראי, אחריות xv, 6, 55, 61, 224, 259, 369, 381,345-348, 354
אחריות אישית 55, 56, 291, 365
אחריות הדדית xxi, xxvi, 36, 49, 55, 56, 99, 149, 153, 160, 310, 357, 369, 382
אחריות חברתית (Corporate Social Responsibility = CSR) xxvi, 7
אחריות תאגידית (CSR) xxvi, 55
אי ודאות 14, 75, 118, 125, 138, 150, 267, 325
איום (threat) 46, 56, 118, 360
איזון, שווי משקל xvi, xviii, xxviii, 16, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 31, 35, 36, 41, 76, 104, 118, 119, 160, 179, 230, 285, 309, 341, 356, 363
איזון אינטרסנטי 19-20, 31, 35, 104, 160, 230, 363
איכות (quality) xxii, 23, 24, 35... 169, 179, 182, 192, 194, 200, 205, 218, 224, 246, 257, 293, 325, 327, 333, 335, 344, 350, 353, 369, 371, 374, 378
איכות ביצוע 14, 272, 332
איכות הניהול (ניהול איכותי) 150, 127, 221, 269, 281, 378
איכות החלטות 12, 13,
איכות חיים 7, 63, 64, 140
איכות סביבה 7, 64, 96, 175, 227
איכות עבודה (הפעילות, התפקוד) xx, 177, 223, 229, 284,
איכות קשרי הגומלין 1, 90, 170, 226, 270, 291, 297
איכות שיתופי הפעולה 54, 55, 289
איכות תוצאות 94, 219, 375, 376, 377, 379
איכות תוצרים (מוצרים, שירותים) 33, 34, 229, 349, 368, 380
איכות תקשורת (קשר איכותי) 22, 30, 41, 56, 101, 103, 173, 226, 241, 251, 281, 282, 343, 346
אילוץ (constrainment) xvi, xxi, xxii, xxiv, xxix, 12, 13, 16, 17, 20, 28, 29, 35, 36, 45, 49, 50, 71, 92, 109, 117, 150, 160, 163, 170... 310, 318, 328, 340, 377
אילוץ זמן 12, 262, 366
אילוץ סביבה 38, 367
אִימון 14, 37, 56, 90, 112, 298, 316
אימון אישי 225, 347, 355
אימות (verification) 191
אימפולסיבי (impulsive) xix
אינטל (Intel) xxvi, xxvii, 4, 5, 155
אינטליגנציה רגשית EQ xiii, xxiii, 72, 162, 170-174, 196, 220, 282, 299, 364, 230, 347
אינטלקטואלי xxv, 69, 332
הון אינטלקטואלי (intellectual property) 1, 68, 169, 170, 187, 252, 258, 269, 282, 328, 363, 364, 374, 375, 376, 381, 382
אינטראנט (Intranet) 155, 168
אינטרנט (Internet) xiv, 5, 8, 58, 59, 135, 299, 347
אינטרס - תועלות (interests) xii, xiii, xvi, xvii, xviii, xxi, 3, 8
אינטרס אישי xvii, 39, 55, 103, 138, 152, 289, 291, 297, 330, 332, 340, 353-356, 361
אינטרס מנוגד xviii, 20, 27, 31, 49, 61, 98, 100, 105
אינטרס משותף xviii, 27, 30, 98, 105, 141, 216, 237, 289
אינטרס משלים xviii, 20, 27, 30, 31, 35, 41, 49, 61, 98, 99, 100, 105, 106, 141, 237
מפת אינטרסים 41, 68, 98, 334, 357
איסוף 201, 202, 205, 213, 224, 227, 229, 350
אישור 13, 24, 217, 223
אכיפה 6, 37, 293
אלי הורביץ (Eli Hurvitz) 251
אלכס קורנהאוזר (Alex Kornhauser) xxvii
אלימות נפשית 56, 337, 339
אלטרואיזם 46
אֵמוּן (trust), חוסר אמון xiii, 20, 38, 60, 75, 99-101, 106, 113, 125, 132, 133, 143, 153, 180, 226, 230, 257, 273, 292, 303, 304, 341, 346, 348, 354, 355, 381
אמון הדדי xviii, 56, 104, 110, 227, 270
בניית אמון xiii, xviii, 41, 46, 47, 50, 55, 57, 97, 103-105, 108, 109, 148, 251, 291, 382
הבטחת אמון xxvi, 1, 23, 24, 31, 148
מעגל אמון 41, 56, 91, 97, 98, 105, 107, 110, 211, 382
משבר אמון 251, 252
אמינות (reliability) 23, 69, 97, 100, 106, 153, 205, 220, 224, 272, 285, 301, 305, 328, 372, 374, 376, 381, 383
אמפטיה (empathy) 40, 256, 259, 347
אמתי קרן xvii
אסוציאציה 155
אסוציאטיבי xix, 277, 306, 307, 322
אסטרטגיה (strategy) xv, xviii, xx, xxi, 3, 12... 83... 140... 367...
אסטרטגית (Tit for Tat strategy) 47, 144, 145, 146, 147, 368, 374
אסטרטגיה יעילה 146
החלטה אסטרטגית 12, 14
חדשנות אסטרטגית 182
חשיבה אסטרטגית xvi, xix, 15, 40, 68, 85, 86, 171, 182, 190, 201, 209, 210, 222, 248, 261, 265, 267, 275, 280, 285, 320, 329, 366, 368, 374, 376
מטרה אסטרטגית 12
סיכון אסטרטגי 12
פעילות אסטרטגית 16, 39, 83, 87, 88, 151, 198, 204, 213, 221, 223, 224, 228, 243, 245, 250, 255, 256, 264, 306, 314, 321, 322, 367, 373, 376, 378
שיווי משקל אסטרטגי (של נאש) 139
שיקול אסטרטגי 212
תהליך אסטרטגי 12
תכנית אסטרטגית 223, 224
אסרטיבי 28, 40, 225, 226, 238, 338
אפקט פיגמליון (pygmalion effect) 113, 126, 133, 298, 354
אפקטיביות 12, 13, 17-19, 76, 92, 94, 159, 170, 176, 179, 210, 202, 217, 263, 285, 306, 307, 310, 312, 322, 349, 366, 381-383
אפי ארזי (Efi Arazi) 310
אפיון 14, 168, 190, 198, 203, 204, 214, 268, 269, 304, 310, 314, 332, 356
אפקטיבי xvi, 12, 13, 17, 18, 19, 76, 92, 94, 159, 170, 176, 178, 179, 201, 202, 217, 263, 285, 306, 307, 310, 312, 322, 349, 366, 381, 382, 383
אקסלרוד רוברט, פרופ' 46, 144, 145, 146
ארגון iv, 11, 71, 78, 172, 173, 237, 260, 300, 306, 324, 330
ארגון במיטבו 76, 77
ארגון ביורוקרטי 179, 302, 305
ארגון דמוקרטי 40
ארגון דמוקרטורי 40, 41, 42
ארגון התקינה הבינלאומי, (ISO) 7, 8
ארגון לומד (the fifth discipline) xxiv, 382
ארגון מעלה xxvi
ארגון סוציאלי 40, 43
ארגון סימביוטי 35, 369, 361, 369, 370
ארגון ליאקטיבי xiv, 163, 336
ארגון פרואקטיבי 163, 336
ארגון ראקטיבי 163, 335
ארגון רודני 39, 43, 335, 337, 339, 341
התנהגות הארגון xiii, 5, 11, 12, 17, 18, 45, 71, 73, 78, 83, 90, 101, 176, 211, 237, 260, 289, 300, 308, 318, 332, 357
חוסן ארגוני (עוצמה ארגונית) xxii, 1, 15, 16, 164-166, 167, 169, 175, 185, 187, 188, 227, 237, 295, 321, 357, 378
מבנה ארגוני 32, 68, 134, 160, 175-177, 179, 186, 202, 205, 240, 260, 267, 271, 272, 282, 289, 312, 328, 357, 363, 364, 374, 375, 376, 381
מטרת הארגון xvi, xxi, xxii, 11, 151, 159, 160, 169, 173, 189, 195, 211, 216, 227, 231, 234, 242, 270, 295, 324, 358, 359, 376-382
רמת בשלות של ארגון 82
שינוי ארגוני xvii, 26, 76, 260, 288, 316
תפקוד הארגון xv, xx, 91, 237, 243
ארזי אפי (Efi Arazi) 310
אריאל רובינשטיין, פרופ' (Ariel Rubinstein) 139
אריה סקופ (Arie Scope) 153, 155
xvii, xxviii, 2, 15, 19, 31, 58, 60, 63, 66, 69, 90, 91, 92, 99, 100, 106, 108, 114, 116, 194, 198, 279, 310, 320, 322, 370, 377
אתיקה xxvi, 7, 91, 175
ב.
באלמר סטיב (Steve Ballmer) 312
בארי בוהם פרופ' (Barry Boehm) 213, 214
בגידה 143-147
בדיקות 7, 10, 59, 67, 168, 192, 197, 213, 220, 224, 247, 326
בוס xxix, 50, 52, 53, 118, 131, 137, 226, 287, 329, 333
בורר 29
בוררות 25, 29, 179
בחינות (תעודת) בגרות 192,193, 195, 197, 332
בטחון, ביטחון 10, 18, 57, 91, 107, 115, 184, 254, 270, 278, 318, 330, 348
ביטחון אישי 28, 59, 126
בטחון עצמי 26, 28, 107, 113, 118, 267, 310
מקדם ביטחון 130
תקציב ביטחון 140
ביורוקרטיה 179, 252, 278, 295, 296, 312, 313, 325, 331, 347
ביל גייטס (Bill Gates) 156, 312
בינאישי (קשר, תקשורת) 22, 75, 102, 106, 180, 226, 273, 282, 291, 343, 350, 369
ביצוע (implementation) xiii, xv, xviii, xx, xxi, xxii, 14, 16, 24, 41, 52, 69, 71, 72, 73, 74, 83, 85, 87, 95, 103... 367, 369, 376
איכות ביצוע 272, 332
אחריות ביצוע 190, 218
ביצוע החלטות xix, 12, 13, 40, 378
היערכות לביצוע 107, 108, 221, 224, 336
יעילות ביצוע 234, 379, 381, 382, 383
מיומנות (כישורים, יכולות) ביצוע xv, xvi, xxvii, 15, 182, 204, 213, 241, 283, 303, 334, 335, 364, 369
מדד ביצוע 94, 125, 197, 213, 214, 218, 231, 353
סמכות ביצוע 132
שחקן ביצוע xxv, 86, 40, 86, 151, 155, 197, 218, 219, 228, 229, 251, 257, 262, 275, 277, 310, 379, 380-382, 332-349
שלב הביצוע 107, 108, 109, 159, 198, 218, 225, 227, 229, 233, 234
תהליך ביצוע 12, 13, 14, 40, 76, 225-227, 232, 382, 332
ביקורת 39, 40, 62, 125, 148, 232, 315, 317, 337
ביקורת איכות 49, 229
ביקורת אמינות 23
ביקורת בתהליך 213
ביקורת עמיתים 80
ביקורת עצמית 286
בלסקו ג'יימס, ד"ר (Blasco James) 153
בניית אמון xiii, xviii, 41, 46, 47, 50, 55, 57, 97, 103-105, 108, 109, 148, 251, 291, 382
בעיה 26, 27, 39, 78, 148, 162, 176, 214, 215, 228, 233, 246, 273, 296, 318, 334, 347, 356
גורמי בעיות 126, 127, 258
פתרון בעיות 25, 53, 126, 230, 346, 259
בקרה (תהליכית) 59, 67, 111, 119, 120, 197, 239, 232, 324, 349, 368
בקרת איכות, ביקורת איכות/אמינות 23, 49, 62, 80, 148, 213, 229
ביקורתיות 15, 39, 40, 125, 317
ביקורת עצמית / פנימית 286, 315
ברי ניילבאף, פרופ' (Barry Nalebuff) 3, 5, 147, 198
ברנדנברגר אדם, פרופ' 3, 5
בשלות 73, 80, 86, 264, 266, 333, 345
בשלות ארגונית 41, 79, 280
בשלות ניהולית 225
מצב בשלות 77, 79, 86, 182, 210, 221, 222, 245, 255, 262, 263, 265, 273, 277, 278, 280, 284, 285, 287, 290, 296, 301, 304, 305, 307, 308, 310-313, 316, 326, 328, 336, 337, 340, 341, 342, 343, 345
רמת בשלות 39, 41, 78, 80, 81, 82, 87, 189, 223, 224, 225, 243, 245
ג.
ג'ורג' וושינגטון (George Washington) 101
ג'יימס קולינס (James C. Collins) 155, 198, 306, 351
גבול 60, 89, 109, 111, 114, 117, 119, 177, 179, 193, 194, 196, 233, 244, 250, 268, 272, 301, 303, 313, 319, 351, 376, 377, 381
גבולי 263
גבול החמדנות 39, 56, 230, 286, 361
גבול האינטרסים 27
גבול הכדאיות 50, 55, 56
גבולות זמן 162
גוטספלד - מנוח ניני 26, 328, 337, 348
ג'ון פון ניומן, פרופ' 139
ג'יימס בלסקו, ד"ר (Blasco James) 153
גיוס (שחקן) 36, 177, 186, 187, 211, 221, 225, 249, 272, 293, 321
גיוס (תקציב) 86, 219, 234, 375
גייטס ביל (Bill Gates) 156, 312
גילי קיי (Key Gilley) 26, 118, 329
גישור 25, 30, 98, 179, 340
גמול, מענק, תגמול 8, 16, 43, 59, 65, 75, 159, 176, 215, 216, 235, 272, 345, 350, 352, 353, 365
גמישות xxvi, 38, 60, 106, 163, 175, 226, 230, 298, 346, 372, 374, 376, 381, 383
גרות מרדי, ד"ר (Mardy Grothe) 329
ג'רי פוראס (Jerry I. Porras) 155, 306
גרסייה סלבדור, ד"ר (Salvador Garcia) 152, 324
ד.
ד"ר אביבה פתאל (Aviva Patel) 255
ד"ר אדוארדס דמינג (William Edwards Deming) xiii, xiv, 23, 198, 325, 344, 353
ד"ר ג'יימס בלסקו (Blasco James) 153
ד"ר לורנס פיטר (Laurence J. Peter) xxii, xxiii, 43, 137
ד"ר מרדי גרות (Mardy Grothe) 329
ד"ר סלבדור גרסייה (Salvador Garcia) 152, 324
ד"ר עדנה פשר (Edna Pasher) 169, 170
ד"ר פיטר ויילי (Peter Wylie) 329
ד"ר רוברט מאורר (Robert Maurer) 63, 92, 198
ד"ר תמר מלוא (Tamar Milo) 97
דיעה, עמדה 8,16,24, 25, 27, 29, 30, 60, 95, 101, 103, 104, 142, 175, 272, 322, 325
חילוקי דיעות 38, 95
עמדת פתיחה 29
דּוֹבֵר 295
דוגמא אישית 17, 37, 61, 100, 106, 153, 234
דולן שמעון (Shimon L. Dolan) 152, 324
דחף 38, 194
דְּחָק 26, 117, 122, 123, 124, 126
דילמה 20, 38, 98, 109, 130, 138, 178, 179, 219, 270, 309, 310, 312
דילמת גיל וגל 20
דילמת האסיר 140, 141, 142, 143, 144, 146
דימוי עצמי 26, 125, 308, 348
דיקטטורי 40
דירוג (grading), מדרג xxii, xxvi, 32, 134, 175, 226, 231, 251, 271, 292
דרג חוסר הכשרון xxii, 43
מבנה מדרגי 202, 205, 232, 234, 312
מדרג שת"פ 150, 151, 152
דירקטוריון 233, 251, 263, 311
דמוקרטיה
דמוקרטיזציה xxv, 75
ארגון דמוקרטי 40
דמוקרטורה / דמוקטטורה 40, 41, 42
דמינג אדוארדס ד"ר (William Edwards Deming) xiii, xiv, 23, 198, 325, 344, 353
דניאל כהנמן, פרופ' (Daniel Kahneman) 139
ה.
האומץ לגעת באמת (the alchemy of fear) 26, 118, 329
האל ריימונד (Raymond Hull) xxii
האצלת סמכויות 131, 132, 181, 182, 238, 355
הבטחה 55, 36, 96, 100, 129, 166, 168, 169, 189, 191, 197, 216, 232, 272, 293, 301
הבטחת איכות 23, 24, 80, 103, 293, 325
הבטחת אמון xxvi, 1, 23, 24, 31, 148
הבראה, להבריא 39, 40, 76
נתיב ההבראה 339, 340
בריאות 10, 31, 111, 117, 124, 131, 140, 255
הבשלה 225, 251, 263, 265, 266, 302, 367
הגדרת תפקיד 32, 177, 246, 249, 338
הדדיוּת 16, 17, 42, 46, 61, 251, 291, 353, 363
הדדיות חלקית 41
הדדי xvv
אחריות הדדית xxi, xxvi, 31, 36, 37, 41, 47, 49, 55, 56, 94, 99, 106, 132, 149, 153, 160, 188, 227, 310, 357, 368, 369, 381, 382, 383
אינטרס הדדי 230,
אמון הדדי xviii, 56, 104, 106, 110, 227, 270, 291, 354
השפעה הדדית 176, 241, 251, 297, 362
כבוד הדדי xxvi, 153, 292, 343
נאמנות הדדית xvi, 106, 291
עזרה הדדית xxi, 75, 369, 381, 382, 383
ערבות הדדית xxvi
תלות הדדית xvi, xxi, xxvi, 5, 16, 17, 31, 36, 47, 48, 99, 100, 185, 226, 310, 357, 368
הדמייה (simulation) 145, 218, 257, 259
הדרכה 24, 33, 37, 66, 67, 80, 93, 134, 168, 176, 184, 186, 187, 225, 231, 271, 272, 316, 347
הוגנות, הגינות xvi, xxiv, 19-21, 28, 46, 101, 149, 153, 154, 160, 259, 292, 340-342, 361, 365, 370,
הוכחת (בדיקת) היתכנות (feasibility test) 184, 273, 316, 326, 335
הוליסטי, כוללני xii, xxvii, 16, 52, 68, 185, 239, 287
הוֹמֵאוֹסְטָזָה 118
הומנה - חברה גרמנית (humana) 9, 255, 256
הון (capital) 9, 161,164-168, 169, 175, 185, 357, 363, 364,371-377, 381, 382,
הון אינטלקטואלי 1, 68, 169, 328, 363, 364, 382
הון אנושי 68, 169, 170, 328, 363, 364
משאבי אנוש (human resources = HR) xiv, xxvii, 15, 49, 74, 92, 162, 177, 178, 220, 293
הון פיננסי 1, 68, 169, 328, 363, 364
כסף 64, 102, 139, 160, 169, 178, 269, 279, 322, 328
שוק ההון 331
עוצמת ההון 164, 165, 169-174, 175, 185, 187, 269, 371
הוצאה 28, 37, 69, 165, 195, 214, 219, 220, 247
הוראה 75, 140
הוראות הפעלה 189
הוראות עבודה 16, 75, 155, 226, 230, 278, 306, 317, 322, 344, 345, 346, 348
ניהול על פי הוראות (Management By Instructions = MBI) 181, 324, 345, 346, 347, 354, 365, 366, 383
הורביץ אלי (Eli Hurvitz) 251
הורביץ יוחאי, עו"ד 161
הורה (parent) 4, 33, 58, 59, 255, 257
הזנק (Start up) 172, 183, 310, 359
החלטה xix, 2, 5, 9, 12, 61, 65, 76, 93, 103, 125, 138, 143, 145, 155, 156, 178, 179, 182, 187, 211, 212, 216, 230, 233, 263, 284, 285, 286, 294, 299, 307, 310, 313, 316, 326, 328, 382, 342, 346
איכות החלטה 13
ביצוע החלטה 13, 40, 76, 103, 152, 173, 272, 378
החלטה רציונלית 99
קבלת החלטות 12, 14, 40, 76, 88, 98, 99, 103, 135, 138, 139, 140, 152, 173, 179, 180, 182, 187, 206, 210, 212, 221, 234, 267, 269, 272, 281, 297, 312, 317, 318, 326, 365, 378
הטמעה 93, 153, 168, 183, 251, 263, 302
הידברות 30, 103
היוועצות, ייעוץ 184, 245, 270, 299, 319
היולט-פקרד (Hewlett Packard) 184, 310
היערכות xix, 14, 59, 107, 108, 134, 150, 168, 176, 197, 198, 221, 224, 225-227, 229, 336
היררכיה, מדרג xxii, 234, 251, 271
מדרג ארגוני xxii, 32, 134, 202, 205, 226, 231, 232, 292, 312
מדרג הצרכים 18, 152
מדרג השת"פ 150, 151, 152
הישג, הישגיות xvi, xxvi, xxvii, 45, 53, 63, 94, 111, 112-118, 125, 133, 140, 146, 170, 173, 175, 182, 189, 225, 284, 330, 361, 366
הישרדות 11, 36, 40, 56, 119, 155, 182, 230, 255, 257, 334, 336, 382
היתכנות 184, 273, 316, 326, 335
הַמְחָרָה (להבדיל מתִמחוּר) (pricing) 248
הנאה 17, 63, 65, 102, 116, 194, 216, 301, 350, 354, 361, 380
טובות הנאה 9
הנחת יסוד 196
הנעה, מוטיבציה (motivation) xiii, xv, xvii, xxv, xxiv, 1, 9, 36, 45, 55, 56, 75, 90, 102, 103, 113, 116, 132, 148, 152, 155-159, 181, 198, 201, 233, 251, 253, 254, 300, 302, 310, 322, 324, 327, 335, 343, 347, 350, 356, 359, 361, 365, 379
הנרי פורד(Henry Ford) xxv
הסכם (contract) 6, 29, 140,
הסכם סודיות (NDA = Non Disclosure Agreement) 270
הסכמה, הסכמות 26, 28, 60, 238, 335
הסכמה מאונס 26
הססנות, היסוס 256, 328, 368
הסתגלות 123, 296, 297, 329
העיקרון הפיטרי (Peter principle) xxii, xxiii, 43
העצמה, להעצים x, 39, 40, 108, 132, 157, 227, 291, 298, 359
הערכה (evaluation) xvii, xxii, 2, 3, 21, 52, 101, 104, 117, 126, 132, 140, 151, 170, 171, 199,
202-204, 206, 208, 213, 223, 226, 239, 235, 267, 270, 272, 327,
הערכה (commendation) 18, 34, 38, 67, 70, 75, 91, 93, 113, 226, 230, 322, 355,
הערכה עצמית 93, 203, 208
הפקת לקחים xiii, xxviii, 40, 109, 168, 173, 227, 230, 231-234, 344, 348, 368
הצהרה xxv, 25, 302
הצהרת כוונות 80, 157, 190, 349
הצלחה x, xvi, xix, xxi, xxii, xxv, xxvi, xxvii, 2, 3, 12, 14, 36, 69, 82, 92, 105, 129, 133, 134... 345, 351-353, 356-358, 361, 366, 368, 377, 378, 380, 382
מדד הצלחה (s. indicator) 7, 13, 16, 33, 61, 63, 70, 95, 106, 108, 109, 151, 178, 197, 198, 204, 211, 213, 215-219, 226, 227, 229, 345, 348, 349, 351, 352, 354, 366
הקשבה 30, 38, 103, 181, 317, 342
הרגל (habit) xxiv, 17, 19, 285, 339, 347
השפעה x, xii, xiii, xviii, 5, 28, 36, 39-41, 57, 61, 71, 73, 75, 83, 90, 108, 113, 115, 116, 121, 126, 138, 140, 152, 176-179, 187, 200, 209, 218, 227, 231, 234, 241, 251, 253, 254, 257, 258, 260, 272, 279, 285, 286, 289-292, 316, 320, 324, 325, 330, 334, 338, 339, 342, 350, 351, 355, 357, 371, 375, 377, 378
בעלי השפעה 3, 5, 8, 10, 11, 16, 45, 69, 280, 294, 295, 306, 308, 310, 313, 315, 316, 320
השפעה הדדית 176, 297, 353, 362
השפעת זמן 56, 114
השפעת מתח/לחץ 41, 45, 112, 117, 122, 348
השפעת רגשות 30, 103
השקפה ראו דיעה
השתלבות 41, 43, 45, 228, 363
התאמה xviii, xxii, xxiii, xxiv, xxvii, 2, 14, 23, 101, 108, 133, 134... 340, 357, 364, 367, 372-377, 381, 383, 386
התגוננות 226, 328
התנהגות 5, 30, 39, 40, 48, 52, 56, 71, 76, 90, 91, 103, 117, 134, 136, 140, 143-146, 153, 174, 206, 225-228, 234, 238-240, 248, 252-256, 259, 266, 268, 297, 298, 301, 306, 316, 317, 326, 338, 339, 353, 381
התנהגות אנושית 196, 292, 355
התנהגות של ארגון x, xiii, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 37, 45, 71, 73, 77, 78, 83, 90, 93, 101, 175, 176, 211, 237, 241, 260, 300, 308, 318, 324, 325, 335, 338, 350, 357,
התנהגות אנשים/שחקנים/פרט x, xvii, 11, 14, 15, 17, 18, 36, 37, 46, 61, 73, 77, 82, 83, 90, 101, 105, 111, 113, 133, 138, 139, 147, 149, 152, 163, 171, 185, 187, 200, 218, 229, 230, 252, 293, 294, 300, 306, 311, 330, 334, 337, 346, 349, 350, 351, 362,
התנהגות צרכנית 301
גורם/מניע התנהגותי 41, 55, 385
נורמה התנהגותית 1, 73, 152, 175
ניבוי התנהגות 74, 243, 248
נתיב ההתנהגות 41
סגנון התנהגות xiii, xv, 13, 26, 36, 38, 41, 45, 74, 162, 170, 171, 177, 225, 238, 270, 297, 368
תבנית התנהגותית 90
התייעלות xxv, 161, 252
ו.
וושינגטון ג'ורג' (George Washington) 101
ויילי פיטר, ד"ר (Peter Wylie) 329
ויליאם אדוארדס דמינג ד"ר (William Edwards Deming) xiii, xiv, 23, 198, 325, 344, 353
ויתור, לוותר xxi, 15, 21, 22, 29, 104, 125, 201, 280, 296, 335, 359, 317, 363
ויתור-כפייה 25, 26, 27, 360
ועד עובדים 99, 294
ורטהיימר סטף (Stef Wertheimer) 330, 331
ז.
זוגיות xxvii, 91, 285
זיוה פתיר (Ziva Patir) 7
זיקנה 73, 77, 86, 90, 181, 228, 264, 265, 302,303, 314, 316, 320, 321, 322, 323, 321, 333, 339, 340, 342, 375, 378
זכויות xviii, 7, 26, 28, 58, 93, 129, 156, 168, 256, 324, 326, 330, 332
זמן (כמשאב) xix, xix, 13, 14, 15, 70, 102, 113-114, 127, 132, 141, 161-163, 186,
195-198, 210, 214, 219, 225, 231, 262, 269, 283, 290, 319, 335, 344, 350, 351
ח.
חדשנות xxvii, 39, 40, 75, 65, 76, 90, 94, 102, 157, 170, 176, 179, 182-184, 186, 228, 245, 252, 265, 272, 275, 280, 282, 297, 304, 305, 310, 311, 313, 314, 328, 329, 363, 364, 368, 374, 375, 376, 381, 382, 383
חדשנות פתוחה 183
התחדשות, לחדש 76, 77, 91, 182, 251, 274, 312, 379
חדש/חדשות 8, 10, 20, 21, 26, 31, 39, 40, 60, 69, 84, 91, 114, 127, 129, 133-135, 144, 145, 156-158, 175, 184, 186, 187, 204, 213, 221, 226, 247, 251, 252, 259, 263, 267, 269, 274, 275, 282, 285, 296, 297, 304, 311, 312, 314, 316, 319, 331, 336, 338, 341
חדשותי 8, 295, 331
חידוש xxvii, 49, 182
חולשות (weakness) xiii, xxi, xxii, xxiii, 13, 31, 32, 90, 93, 105, 124, 163, 187, 200-202, 206, 211, 226, 241, 245, 247, 273, 282, 295, 311-313, 319, 327, 340, 357, 362-364, 368, 376, 377, 381
חוק 6, 7, 16, 28, 29, 37, 64, 66, 110, 125, 148, 171, 293, 348, 386
הרשות המחוקקת 5, 6
חוקי יסוד 6
חוקי עבודה 6, 66, 293
חוקיות 163
חקיקה 5, 37, 255
חוק/כלל 40, 75, 329
חוק פארטו (עיקרון 80/20) 40, 211, 242
חוזה 6, 29, 100, 105, 129, 190, 258, 300
חוסן (H = Healthiness) xxi, xxii, xxvi, 164-166, 169, 187, 188, 227, 260, 321, 360, 378, 386
חזון (vision) x, xii, xv, xvi, xx, xxi, xxvii, 12, 16, 36, 53, 83, 96, 102, 150-160, 165-170, 173, 175, 180... 374-377, 381-383
איש חזון 53, 76, 239, 310, 311, 312, 322
מדדי החזון 231-232
מעצבי חזון xx
חינוך / חינוכי 4, 37, 57, 58, 59, 140, 192, 193, 195, 224, 301, 368, 386
חינוך לאוריינות פיננסית 58
מוסד חינוכי 55-61, 68, 167, 298
מערכת החינוך 58, 59, 65, 192, 193
חלום xii, xxix, 125, 158, 191, 262, 265, 272, 310, 324, 334, 336, 376
חמדנות xii, 19, 20, 39, 50, 56, 216, 230, 286, 360, 361
חניכה 60
חקיקה 5, 37, 255
חשיבה xii, xiii, xviii, 1, 15, 21, 56, 57, 85, 105, 138, 141, 158, 168, 178, 182, 187, 189, 206, 240, 277, 297, 322, 326, 362, 367
חשיבה אסטרטגית xv, xvi, xix, 40, 69, 85, 86, 171, 190, 201, 209, 210, 222, 248, 261, 265, 267, 275, 280, 285, 320, 322, 329, 334, 335, 342, 343, 366, 368, 369, 374, 376
חשיבה ביצועית/פרקטית/תכליתית 190, 248, 368, 369
חשיבה המצאתית שיטתית (SIT) 58, 187
חשיבה יצירתית 182, 325
חשיבה ניהולית xix, 69, 111, 171
ט.
טיפולוגיה (מיוונית – typos + logos) xxvii, 225, 238, 243, 357
טכני, טכניקה xii, xix, xx, 13, 15, 16, 24, 47, 51, 68, 76, 82, 102, 126, 148, 151, 159, 168, 178, 183, 198, 202, 203, 208-210, 213, 225, 228, 247, 272, 290, 335, 345, 352, 354
טכניקת RCA (Root Cause Analysis) 126
טכניקת SMART 191, 192, 196, 223, 344, 354
טכניקת SWOT 32, 187, 206
תמיכה טכנית (technical support) 24, 68, 168, 203, 208, 209, 272, 352, 353
טכנולוגיה x, 102, 157, 164, 167, 183, 184, 186, 259, 277, 311, 312
טלויזיה 8, 66, 157, 331
טלפון 5, 68, 157, 165
טעות, שגיאה xxvii, 12, 13, 114, 125, 135, 147, 148, 196, 197, 199, 205, 214, 216-218, 238, 346, 352, 353-355, 360, 365, 272, 379, 287, 318, 349, 353
טפיל/טפילות 36, 41, 42, 216
י.
ידידות xvi, 20, 35, 101, 102, 226, 272, 361
ידע 2, 6, 16, 33, 38, 162, 169, 173, 184, 206, 207, 211, 225, 230, 258, 278, 282, 289, 328, 346, 349
ניהול ידע (KM) 10, 173, 347, 349, 350, 375
יזם (entrepreneur) 68, 69, 70, 76, 183, 184, 228, 261, 262, 266-271, 273-278, 280, 282, 302, 304, 309-312, 316, 319, 320, 325, 326
יוזמה, יזמות (entrepreneurship) xxvi, 39, 40, 168, 177, 183, 218, 239, 240, 274, 277, 285, 311, 326, 368, 380, 381
יוסף (בן יעקב אבינו) 311
יוחאי הורביץ, עו"ד 161
יועץ (advisor) 54, 210
יושר (integrity) 20, 75, 106, 153, 365
יחסי ציבור (PR = Public Relation) 16, 52
ייחוד, ייחודי xvii, xviii, xxvii, 4, 11, 70, 74, 132, 145, 158, 167, 168, 173, 175, 182, 227, 237, 251, 280, 310, 325, 371, 374
יעקב פרי (Jacob Peri) 251, 259
ייצור xxv, xxviii, 3, 7, 9, 11, 13, 23, 56, 66, 67, 77, 84, 112, 156, 158, 168, 177-179, 201, 218, 233, 246-248, 272, 282, 290, 299, 303, 304, 311, 328,
330-332, 335, 365
יֵצֶר (instinct) 90, 216, 320
יַצְרָן xxv, 5, 6, 9, 23, 66, 331
יישוב סכסוכים 1, 19, 25, 28, 29, 31
יכולת (ability), כישור (qualification) x, xiii, xv, xvi, xxii, xxiii, xxvi, xxvii, 1, 10... 160, 162-164, 166... 374, 376, 381, 383
יכולת ביטוי 341
יכולת/כישורי ביצוע I 108, 132, 173, 201, 204, 245, 280, 283, 298, 303, 354, 369
יכולת השפעה 325, 338
יכולות/כישורים משלימים xvi, 41, 289
יכולת/כישורים מקצועיים / טכנולוגיים 15, 52, 53, 69, 220, 277
יכולת/כישורי ניהול M 79, 150, 173, 204, 265, 245, 336, 342, 369
יכולת/כישורי ניהול משא ומתן 28
יכולת ניתוח/חשיבה/אסטרטגית S xv, 98, 173, 182, 201, 204, 247, 308, 337, 364, 369
יכולת פיזית PQ 72, 162, 170-172
יכולת שיפוט 132
יכולת שכלית/קוגניטיבית IQ 73, 162, 172, 173
כישורים חברתיים xxvii, 170, 173, 182
כישורים רוחניים 162, 173
ייעוץ, היוועצות 183, 245, 299
יעד xii, xviii, xxiv, 13, 19, 20, 33, 75, 106-108, 110, 164, 170, 176, 180, 181, 190-197, 199, 200, 225, 227, 231, 233, 234, 241, 245, 246, 306, 316, 322, 325, 332, 336, 351-354, 365, 366, 376, 377, 381, 383
יעד כמותי xvii, xxi , xxii, 16, 106, 149, 151, 152, 190-197, 198, 213, 218, 219, 223, 224, 324, 344, 345, 349, 350,
יעד משותף 36, 216, 218,
ניהול על פי יעדים MBO xxiv, 180, 181, 246, 306, 325, 345, 346, 349, 350, 353-356, 365, 366, 367, 377, 383
יעיל, יעילות 12-14, 22, 23, 39, 64, 69, 70, 74, 76, 94, 102, 106, 119, 126, 133, 146, 150, 154, 159, 163, 170, 176, 178-180, 186, 192, 196, 201, 202, 211, 217, 219, 225, 227-229, 231, 233, 234, 254, 257, 263, 269, 276, 283, 285, 296, 302, 305-307, 310-313, 316-317, 322, 324, 328, 339-340, 352, 365-366, 372-383
יציב, יציבות xvi, 15, 16, 19, 26, 28-31, 41, 46, 60, 75, 175, 207, 227, 285, 305, 309, 311, 314, 316, 317, 321, 328, 334, 335, 340, 342, 361
יצחק סמואל, פרופ' (Yitzhak Samuel) 11, 202, 294, 329
יצירתי, יצירתיות xxvii, 13, 14, 39, 48, 76, 90, 161, 177, 179, 181, 183, 215, 218, 238, 241, 285, 304, 310, 314, 316, 317, 320, 323, 325,
חשיבה יצירתית 182, 325, 328, 341, 354
יריבות 101, 139, 141
ישיבה 40, 233
ישיבת צוות xviii, xix, 48
ישראל רבי (Israel Rabi) 228
ישראל אומן, פרופ' (Robert John Aumann) 139, 141
כ.
כאוס (מיוונית - chaos) 13, 179, 182, 280, 281, 359
כבוד (dignity, respect) xviii, 6, 18, 24, 25, 33, 34, 38, 40, 58, 67, 70, 75, 97, 102, 107, 110, 113, 116, 152, 153, 302, 343, 355
כבוד הדדי xxvi, 292
כדאיות ii, xvii, xviii, xxi, 11, 16, 19, 31, 35, 39, 41, 46, 47, 49, 50, 55, 56, 64, 66, 100, 101, 103-106, 142, 178, 228, 242, 291, 361, 372, 374, 376, 381, 383
כהנמן דניאל, פרופ' (Daniel Kahneman) 139
כוח אדם (human resources = HR) 177, 178
כישורים (qualifications) יכולת
כישורים אסטרטגיים S xv, 98, 173, 182, 201, 204, 247, 308, 337, 364, 369
כישורי ביצוע I 108, 132, 173, 201, 204, 245, 280, 283, 298, 303, 354, 369
כישורי ניהול M 79, 150, 173, 204, 265, 245, 336, 342, 369
כישורים חברתיים xxvii, 170, 173, 182
כישורים רוחניים 162, 173
כלי x, xii, xiii, xviii, xx, xxii, xxiii, 16, 41, 57, 74, 83, 88, 106, 134, 138, 156, 157, 159, 162, 169, 183, 227, 238, 247, 248, 280, 291, 324, 349, 350, 357
כלי ניהול xxvi, 40, 218, 260, 313, 325, 345, 355
כלי עבודה 107, 164, 240, 367
כלכלה, כלכלי 7, 10, 118, 139, 141, 145, 154, 163, 214, 257, 258, 309, 312, 331, 360, 365
אגרון הכלכלה 161
כניעה 19, 26, 348
כפייה 9, 16, 19, 25, 26, 27, 43, 263, 340, 359, 360
כפיף/כפיפים (מנוֹהל - managed) 75, 154, 292
כשל, כשלון xxi, 2, 8, 9, 18, 28, 40, 69, 77, 109, 113, 115, 123, 127, 133, 134, 147, 161, 162, 164, 173, 187, 197, 200, 201, 217, 227, 231, 248, 271, 276, 283, 316, 323, 326, 331, 332, 345, 346-348, 351, 354, 355
ל.
לורנס פיטר, ד"ר (Laurence J. Peter) xxii, xxiii, 43, 137
ליאקטיבי (Leactive) 17, 116-117, 163, 188, 159, 294, 298, 306, 312, 323, 327, 333, 336, 351
לי קואן יו (Lee Kuan Yew = LKY) 368, 381
לחץ 41, 45, 53, 111, 117, 118, 119, 225, 232, 297, 341, 366
הורמון הלחץ (קורטיזול) 121, 123
לחץ דם 122, 123, 348
לחץ חברתי/סביבתי 113, 116
לחץ כרוני (דְּחָק - stress) 122-137, 149
לחץ נפשי 113, 132
לחץ נתפס 112-116, 123
מצבי לחץ 13, 124, 126, 130, 131
תנאי לחץ 75, 124, 138, 355, 380
תסמיני לחץ (symptoms) 124, 126, 127, 132, 134
ליקוי, לקוי, לקות 8, 92, 123, 147, 272, 282, 283, 353
ליקויי למידה (של ארגון) 40
לקוח (customer) xvi, xxi, xxvii, 3-4, 16, 23, 49, 58, 63, 66, 94, 95, 102, 151, 155, 156, 169, 170, 184, 199, 255, 273, 277, 282, 284, 330, 332
דרישות לקוח 24, 248, 252
ניהול קשרי לקוחות CRM xxiv, 68, 70
ספק-לקוח 32, 33, 34, 35, 40, 42, 239, 292, 300, 301-304
ציפיות לקוח 24, 218, 227, 235, 354, 363, 381
צרכי לקוח 24
ליבה (core) 57, 93, 107, 160, 178, 280, 312, 338, 371, 372, 374, 376, 380, 383
עוצמת הליבה 1, 164-166, 167-168, 169, 175, 185, 187, 252, 268, 293, 315, 357, 363, 373
ערכי ליבה 102, 152, 153, 210, 231, 232, 234
שחקני ליבה 3, 11, 45, 150, 155, 257, 272
תהליכי ליבה 69, 167, 176, 182, 189, 252, 269, 272, 282, 310, 315, 328, 363, 374
תוצרי ליבה 3, 4, 69, 70, 167, 168, 176, 182, 186, 189, 229, 232, 268, 269, 272, 282, 284, 285, 304, 310, 328, 363, 374
תשתיות ליבה 69, 167, 269, 282, 310, 328, 363, 374
ליכטמן משה (Moshe Lichtman) 184
למידה xxi, 100, 109, 153, 230, 251, 267, 347, 376, 377, 381
ליקוי למידה 40
למידה ארגונית 94
מ.
מאבק xv, 5, 19, 24, 26, 31, 38, 39, 56, 141, 177, 320, 322, 335, 349, 361
מאורר רוברט, ד"ר(Robert Maurer) 63, 92, 198
מאמן אישי (coach, mentor) 54, 210, 348
מאפיין xxvii, 3, 13, 45, 49, 61, 91, 98, 99, 107, 111, 260, 349, 350
מאפייני התנהגות / תרבות ארגונית 37, 77, 82, 90, 132, 133, 164, 170, 175, 180, 211, 241, 279, 297, 305, 318, 325, 338, 353, 381
מאפייני ביצוע I 52, 53, 203, 256, 302, 310, 311, 321, 326
מאפייני ניהול M 53, 134, 203, 246, 248, 257, 258, 259, 267, 271, 297, 298, 307, 310-312, 325, 326
מאפיינים נסיבתיים על פי רדין 75
מאפייני עיסוק/תפקיד xxiii, xiv, 134, 164, 170, 174, 176, 245, 271, 297, 299, 355
מאפייני עיצוב S 52, 53, 84, 203, 227, 246, 248, 257, 259, 296, 298, 308, 310, 311, 321, 324, 326, 327, 333, 335
מאפייני פוטנציאל 72, 162, 171-172, 174, 220, 299
מאפייני פעילות הסביבה xxvii, 17, 202, 206, 207, 210, 211, 220, 249, 298, 299, 355, 364, 373
מאפייני (פרופיל) פעילות SMI xv, xxii, 41, 72, 83, 86, 101, 133, 140, 162, 171, 180, 182, 196, 201-204, 229, 239, 241, 242, 245, 251, 254, 264, 297, 307, 308, 333, 364
מאפייני תוצרים xx, 35, 371, 380
מאפייני תהליך 14, 277, 294, 380
מאפייני תקשורת 6, 35, 42, 46, 270, 295
מבוקר xxix, 23, 24, 39, 56, 77, 80, 103-104, 120, 150, 168, 182, 200, 260, 272, 275, 310, 328, 341, 342, 383
בלתי מבוקר 77, 272, 337
מסמך מבוקר 223
מבחן התוצאה 23, 366
מבנה/בניין 61, 162, 168, 172, 225, 238
מבנה 115, 137, 223, 270
מבנה אנושי / אישיות 239, 270, 297, 347
מבנה ארגוני 32, 69, 134, 160, 176, 177, 179, 186, 202, 240, 260, 267, 271, 272, 282, 289, 328, 357, 363, 364, 375
מבנה מדרגי 32, 175, 205, 232, 312
מבנה מודל Win3 362, 366, 373, 376, 380, 382, 383
מבנה רשת הערך / סביבה 3, 8, 9, 207, 291, 292
מבצע xv, xvi, xx, 12, 13, 15, 16, 19, 32, 33, 57, 63, 66, 67-70, 108, 109, 132, 145, 153, 168, 182, 190, 194, 232, 234, 239-241, 243, 251, 254, 262, 273, 275, 279, 280, 316, 319, 320, 324, 330-356, 369, 370, 376, 377, 380, 382
מגמה (tendency) 8, 11, 16, 57, 59, 60, 156, 178, 215, 257, 260, 270, 335, 348, 350
מגרש משחקים xiii, xxi, xxiii, xxviii, xxix, 2, 3-10, 11, 47, 138, 173-175, 178, 182, 185, 186, 249, 270, 271, 294, 309
מגשר 30, 148
מדד (indicator) xvii, xviii, xxii, 12, 13, 14, 24, 80, 95-96, 199, 210, 214, 217, 218, 222-224, 229, 340, 345, 348, 351, 366, 382
מדדי ביצוע 94, 172, 228, 352, 353
מדדי הפקת לקחים 234
מדד הצלחה 7, 16, 33, 61, 63, 70, 95, 106, 108, 151, 178, 197, 198, 204, 211, 213-219, 226, 227, 229, 345, 348, 349, 351, 352, 354, 366,
מדדי הצלחת החזון 231-232
מדדים משולבים 215, 224
מדידה xvii, xxi, 96, 143, 182, 193, 195, 213-215, 217-219, 223, 328, 229, 338, 245, 249, 349, 350-354, 365, 366
מדיניות / תכנית מדדים 16, 211
קטלוג/ספריית מדדים 215, 224
מדיניות xv, xx, 6-8, 12, 16, 65, 83, 94, 95, 109, 132, 152, 173, 210, 211, 213, 235, 248, 255, 279, 288, 300, 334, 349, 361, 367, 374-377, 381, 383
מדרג, היררכיה xxii, xxvi, 32, 134, 150-155, 202, 205, 226, 231-234, 251, 271, 292, 312
מודל ii, xvii, xxiv, xxv, 79-82, 92-95, 141, 152, 154, 170, 175, 213, 225, 249, 269, 277, 306, 325, 358, 361, 362, 364, 366, 368, 370, 371, 373, 376, 377, 380, 382, 383
מודל CMM, CMMI, PCMM xvii, xxiv, 79-81, 82, 189, 300
מודל COCOMO 213
מודל Win3 358, 361, 362-382, 383
מודל המצויינות הארופאי EFQM xvii, xxiv, 93, 94, 96
מודל סקנדיה 170
מוטיבציה (motivation, הנעה) ראה הנעה
מוטורולה (Motorola) 155, 258, 259
מומחה 4, 6, 8, 12, 16, 73, 75, 156, 167, 183, 184, 203, 210, 212, 213, 221, 224, 226, 230, 282, 286, 312, 318, 339, 347, 366
מוסר 7, 55, 56, 65, 110, 119, 154, 163, 256, 259, 365
מועסק 28, 65, 99, 129, 221
מורגנסטרן אוסקר, פרופ' (Oskar Morgenstern) 139
מוקד פעילות 1, 69, 159-160, 167, 169, 176, 182, 185-190, 198, 202-204, 206, 211, 218, 229, 233, 234, 242, 245, 263, 268, 279-281, 284, 295, 318, 327, 334-335, 340, 363-364, 369, 374-377, 382
מחזור חיים 24, 25, 27, 71-77, 78, 80, 90, 176, 187, 214, 217, 218, 221, 272, 293
מחלוקת 103, 179, 356, 365
מחסום המרתף 313-314, 326, 328
מטרה (goal) iv, xii, xiii, xv, xvi, xix, xx, xxi, xxix, 3, 6-8, 12, 14, 15, 16, 20, 24, 92, 93, 96, 105-106, 116, 138, 140, 152, 159-166, 167, 169, 175, 185, 188, 189-191,
192-194, 198, 201, 202, 206... 343-345, 362, 364-367, 370
מטרה אישית xxii, 11, 45, 138, 315, 370,
מטרת הארגון 11, 40, 90, 150, 151, 152, 155, 169, 173, 189, 195, 216, 227, 230, 231, 234, 242, 243, 270, 289, 306, 324, 329, 341, 343, 345, 349, 356-359, 371-383
מטרת השחקן 16, 17, 46, 72, 138, 171, 189, 211, 271, 301, 359, 362
מטרה משותפת iv, xxi, 11, 38, 42, 56, 99, 149, 152, 170, 201, 216, 225, 227, 237, 267, 289, 291, 293, 300, 351, 356, 368,
מטרה המקדשת את האמצעים 14, 39, 76, 109, 125, 181, 337, 353, 365,
ממוקד מטרה 13, 74, 75, 76, 102, 178, 179, 181, 231, 285, 307, 328, 339
שוק מטרה xxiii, 2, 5, 85, 153, 176, 185, 187, 245, 246, 271, 280, 287, 291, 335, 340, 343, 356
מטרנה 9, 255
מידה כנגד מידה (Tit for tat) 46, 47, 144-148, 149, 368, 374, 376, 381, 383
מידע (Information) xxvii, 10-12, 14, 32, 120, 139, 156, 157, 195, 202, 205, 206, 207, 223, 232, 267, 295, 350
מיומנות x, xv, xxvii, 4, 15, 16, 28, 114, 124, 132, 170, 182, 203, 225, 226, 241, 247, 316, 317, 327, 355, 364
מימון (funding) 37, 67, 161, 177, 228, 283, 319, 325, 332, 335
מימוש xvii, xviii, xix, xx, 8, 13, 15... 197, 198, 200, 202, 210... 356, 367, 369, 377
מכירות 6, 68, 98, 102, 129, 130, 168, 177-179, 183, 195, 203, 204, 208-210, 212, 218, 221, 222, 226, 230, 247, 248, 255, 298, 352, 353, 379
מיפוי 3, 32, 34, 58, 202, 203
מיפוי אינטרסים 18, 33, 41, 49, 58, 59-61, 67-69, 71, 92, 104, 107, 118, 119, 124, 152, 160, 167, 169, 175, 185, 201, 203, 206, 225, 234, 297, 328, 334, 366, 373, 380
מיפוי תפקידים 202, 282
מיקרוסופט (Microsoft) 99, 153, 155-158, 184, 304, 312
מכון התקנים (standard institute) 6-8, 66, 68
מלוא תמר ד"ר (Tamar Milo) 97
מניע (Motivation) xiii, xv, xvii, 1, 9, 36, 45, 55, 56, 75, 102, 113, 132, 148, 152, 155, 156, 158, 181, 233, 302, 310, 327, 335, 347, 350, 359, 361, 365, 379
מניעה (Prevention), המנעות 10, 24, 31-34, 35, 109, 231, 233, 347, 379
מנהיג 12, 15, 17, 91, 94, 116, 157, 251, 274, 311, 318, 323, 324, 327, 333, 343, 369
מנהיגות xii, xviii, xxi, 94, 151, 182, 213, 228, 238, 251, 274, 288, 343, 378
מנהל x, xv, xvi, xx, xxvii, 10, 12, 13, 15-16, 33, 69, 91, 111, 117, 151, 179, 186, 194, 228, 231, 263, 267, 285, 306, 313, 315, 316, 320, 324-329, 332, 338, 354, 367, 369, 376, 377, 379
מנהל מאמן 180, 348, 355
סגנונות ניהול 74-75, 76, 180-182, 238, 239, 241
מנוהל (managed) / כפיף 124, 130, 132, 292, 347, 348, 376
מנצח, זוכה x, xvi, 28, 100, 101, 143, 146, 361
מסלו אברהם (Abraham Maslow) xvi, 18
מעבדת חדשנות 184
מעגל אמון 41, 56, 97-110, 104, 110, 211, 382
מעגל חיים xxix, 285, 337 ראו רשת ערך
מענק ראו גמול
מעסיק) 28, 43, 92, 99, 183, 270
מעצב (strategist) xv, xvi, xx, 15, 16, 19, 32, 34, 40, 57, 63, 66-70, 94, 151-153, 182, 186, 192, 194, 231, 235, 239, 241, 251, 261, 274, 286, 306-323, 308, 242, 356, 369, 374, 375
מערכת העצבים הסימפטתית 120, 122
מערכת עצבית 8, 111, 120, 121, 123
מערכת ציפיות ראו ציפיות
מפסיד 28, 100, 143
מפשר 29, 76
מפת אינטרסים 41, 62, 69, 98, 357
מצב פעילות xiii, xix, 78, 82-89, 90, 120, 140, 202, 206, 210, 221, 223, 237, 243,
249-259, 251-253, 255, 260, 261, 263, 264, 269-272, 274, 276, 280, 284, 289, 290, 294, 295, 296, 300-308, 315, 321-324, 327, 335, 241, 349, 371
מצב אינקובציה SM0 (Incubation) 85, 86, 88, 180, 222, 264, 265, 268, 271, 273-276, 281, 282, 290, 304, 305, 307-310, 313, 320, 321, 326-328, 333, 340
מצב בשלות SMI (Adulthood) 77, 86, 182, 210, 222, 245, 255, 263, 265, 277, 284, 285, 287, 296, 301, 307, 310-313, 361, 326, 328, 333, 336, 337, 340, 341, 343
מצב זקנה 0M0 (Gold) 90, 181, 265, 302, 314, 316, 320-322, 333, 339, 340
מצב ילדי 0MI (Childhood) 77, 181, 265, 266, 271, 273, 278, 280, 283, 290, 296, 304, 309, 313, 319, 321, 325-327, 333-336, 342-344
מצב ינקות SMI (Babyhood) 181, 265, 273, 279, 280, 302, 314, 316-323, 326, 333, 334-337, 342
מצב עוברי S00 (Seed) 84, 85, 88, 180, 221, 260-267, 271, 273, 274, 278, 280, 281, 283, 302, 309, 325-327, 333
מצב קיפאון 000 (Frozen) 83-85, 210, 221, 245, 255, 260, 261, 264, 265, 274, 276, 280, 302, 314, 320, 321, 334
מצב שליטה 0MI (Domination) 181, 285-287, 303, 305, 314-318, 320-322, 329, 333, 334, 336, 337, 339, 340, 341
מַצְפּוּן 119, 125
מרדי גרות, ד"ר (Mardy Grothe) 329
משא ומתן 25, 28, 29, 49, 100, 360
משאב xviii, xix, xxiv, xxv, xxvi, xxvii, xxix, 12-15, 19, 32, 36, 63, 65, 82, 94, 96, 106, 127, 141, 150, 160-162, 163, 169, 175-179, 182, 186, 195-198, 200, 205, 211, 218, 219, 225, 231, 234, 246, 268, 304, 320, 324, 344, 354, 356, 359, 377, 382
משאבי אנוש (human resources) xiv, xxvii, 15, 49, 74, 92, 162, 177, 178, 220, 293
משאבים משותפים 19, 31, 293
משבר 1, 8, 9, 10, 73, 132, 135, 149, 161, 165, 232, 251, 252, 258, 259, 274, 281, 282, 285, 288, 311, 317, 335, 336, 338, 340, 342, 361
משה (רבנו) 311, 312
משה ליכטמן (Moshe Lichtman) 184
משוב 16, 24, 33, 94, 132, 134, 153, 168, 176, 232, 235, 299, 304, 339, 382
משוב 360o 203, 208, 224, 235
משחק סכום אפס 20, 100, 139
משחק רציונלי xxi, 19
משימה xix, xxv, 14, 38, 45, 47, 56, 74, 76, 106, 108, 113, 114, 118, 119, 132,
161-163, 170, 171, 196, 198, 207, 210, 211, 213, 215, 219, 354
משל הצפרדעים 254, 339
משלימן (co-opetitor) 5, 58, 63, 66, 68, 156, 161, 163, 183, 293, 303, 372
משפחה iv, xxvi, xxvii, xxix, 26, 48, 53, 70, 75, 91, 99, 107, 115, 118, 124, 130, 135, 137, 138, 143, 153, 154, 158, 253, 257, 269, 285, 298, 316, 337
משרדי ממשלה 93, 95, 96, 294
מתאים ראו התאמה
מתודולוגיה xii, xvii, 93-95, 231, 343, 344, 346
מתח (נפשי) ראו דחק
מתחרה xviii, xxi, 5, 10, 11, 23, 69, 70, 161, 163, 182, 255, 293, 303, 317, 334, 350, 372
מוצר מתחרה 39, 165, 252, 320
נ.
נאמנות xvi, 97, 105, 106, 132, 168, 251, 291
נבואה המגשימה את עצמה ראו אפקט פיגמליון
נהלים, נוהל (procedure) 16, 24, 75, 167, 168, 179, 225, 233, 278, 285, 293, 322, 328, 345, 368
נהלי עבודה 26,
נורטל (Nortel) 258
נורמה/נורמות 6, 35, 152, 175, 348
נורמת התנהגות 1, 175
נורמטיבי 21, 58, 71-73
נזק 1, 9, 10, 13, 23, 24, 27, 31, 32, 37, 42, 43, 92, 140, 141, 154, 177, 187, 234, 259, 294, 318, 320, 340, 348, 349, 353, 354, 361, 379
נזקק 37, 240
נֶחְמָדוּת 146
נחרצוּת 25, 30, 103, 192, 307, 328
ניגוד אינטרסים 20, 70, 100, 101, 103, 217, 289
ניהול iv, xv, xvi, xvii, xviii, xxvii, xxix, 7, 8, 10, 11-14... 80, 83, 85-89, 103, 132, 134, 149, 150, 159, 175, 180-182, 186, 197, 198, 203, 204, 212... 367, 369, 376, 378, 380
בשלות ניהולית 224, 225, 243
חשיבה ניהולית xix, 69, 171, 335
כישורי (מיומנויות/יכולות) ניהול M xv, xvi, 53, 79, 134, 150, 173, 181, 182, 204, 211, 213, 226, 228, 265, 245-247, 252, 267, 280, 285, 296, 298, 307, 311, 320, 326, 327, 336, 337, 338, 342, 364, 369, 378
נטייה ניהולית 39, 40, 102, 112, 178, 219, 231, 267, 276, 307, 324, 325, 330
ניהול איכות 23
ניהול איכותי 93, 150, 223, 269, 378
ניהול איכות כולל – TQM xxiv, 198, 353
ניהול אינטרסים 50, 98
ניהול ביקורת עמיתים 80
ניהול דרישות 80, 82
ניהול חדשנות 182, 183
ניהול ידע 10, 173, 211, 349, 350, 375
ניהול ידע ניהולי 173
ניהול ידע עסקי (BI) 173
ניהול כספים 161, 282, 375
ניהול מחזור חיים 80
ניהול משא ומתן 28
ניהול מצבי 75
ניהול משאבים 127
ניהול משאבי אנוש xiv,
ניהול משאב הזמן 127, 225
ניהול משובים 24
ניהול מכירות 179
ניהול משבר 8, 132
ניהול ספקים 80
ניהול סיכסוכים 22
ניהול על פי הוראות (Management By Instructions = MBI) 181, 324, 347, 365, 366, 383
ניהול על פי יעדים (Management By Objectives = MBO) xxiv, 180, 181, 246, 306, 325, 343, 345, 346, 349, 350, 353-356, 365, 366, 367, 377, 383
ניהול על פי ערכים (Management By Values = MBV) xxiv, 152, 154, 180, 306, 324, 325, 346, 356, 365, 366, 383
ניהול על פי תוצאות (Management By Results = MBR) 61, 365, 366, 383
ניהול עסק xiv, 273
ניהול פרויקט 273
ניהול צווארי בקבוק 130,
ניהול ציפיות 90-96, 98, 127, 225
ניהול קשרי לקוחות (CRM) 68
ניהול שינוי xvii, 76, 78
ניהול תקציב 164
פעילות ניהולית 83, 86, 151, 221, 243, 271, 275, 290, 306, 310, 326, 376, 378
קוד לניהול חברתי xxvi
תכסיסי ניהול 329
ברי ניילבאף, פרופ' (Barry Nalebuff) 3, 5, 147, 198
ניצוּל 6, 43, 146, 359
ניצוּל 102, 106, 175, 231
ניתוח xii, xiii, xxiii, 39-40, 45, 46, 94, 98, 126, 140, 180, 208, 235, 242, 287, 290, 299, 302, 306, 327
ניתוח אירוע/מקרה 22, 52, 99, 127, 130, 132, 134, 136, 155, 181, 216, 217, 259, 276,
ניתוח התנהגות 241, 248, 300
ניתוח הצלחות 217, 276
ניתוח חלופות xix, 182, 265
ניתוח מגמות 178
ניתוח נתונים 157, 204, 205-207, 210, 213, 221
ניתוח כדאיות 178, 228
ניתוח כשלים 217, 276, 355
ניתוח סיכונים 12, 13, 32, 130, 178, 217, 228, 273, 276
ניתוח עיסוקים 134, 271
ניתוח עיסקי 11
ניתוח פערים 104-105
ניתוח צרכים 18, 24, 176, 220, 221
ניתוח רציונלי 140, 143
ניתוח שוק 5, 11, 239, 247
ניתוח שינויים 217, 276
ניתוח תמונת מצב 103, 150, 210, 268
ניתוח SWOT 32, 187, 206, 340
ניני גוטספלד- מנוח (Nini Gotttesfeld-Manoach) 26, 328, 337, 348
נצחון xvi, xvii, 30, 103, 141
נתונים x, xxiv, 11, 12, 16, 59, 64, 76, 120, 157, 163, 174, 193, 204, 205, 207, 223, 229, 233, 285, 290, 350, 366
איסוף נתונים 201-202, 205, 207, 213, 224, 227
מסד/בסיס נתונים 138, 157, 167
נתונים גולמיים 205, 206
תקפות נתונים 205
נתיבי שינוי xiii
נתיבי יציאה 273, 274, 287, 309, 335, 336, 340, 341, 344
נתיבי כניסה 315, 319, 321, 334, 337, 343
נתיבי צמיחה 206, 260, 276, 289, 309, 357, 377
נתיב הצמיחה האידיאלי 262
נתיב הצמיחה המתוכנן 86, 276, 277, 305, 326, 327
נתיב הצמיחה מהמרתף 277, 278, 280, 304, 313, 326, 335
נתיב היציאה ממשבר 319, 336, 338
נתיב בניית הערכים 341, 342
נתיב האסימון 319, 334
נתיב ההבראה 315, 339, 340
נתיב ההתעוררות 84, 260, 261, 280, 336
נתיבי קריסה 258, 260,
נתיב אובדן השליטה 335
נתיב האכזבה 280, 283
נתיב הדממה 335, 336
נתיב ההתפכחות 85, 274-275, 309
נתיב הכאוס (מיוונית chaos) 280, 281
נתיב העמל 279, 280, 319, 328, 335
נתיב הרקק 266, 267-270, 273, 319, 328
נתיב השליטה 285, 286, 328, 338
נתיב קריסה 263, 280, 284, 314
ס.
סאיטקס (Scitex) 310, 311
סביבה x, xiii, xxiii, xxvii, 2, 7, 17, 20, 24, 38, 40, 42, 45, 46, 57, 60, 111, 113, 119, 120, 150, 157, 187, 202, 203, 206-208, 210-212, 217, 221, 229, 238, 246, 248, 249, 267, 271, 276, 296-299, 308, 322, 323, 326, 327, 333, 355, 362, 364, 367, 370, 382
סביבה אנושית 53
סביבת עבודה 7, 20, 48, 57, 157, 177, 240, 323, 327, 333, 345, 355
איכות הסביבה 7, 65, 96, 175, 227
סבר פלוצקר (Sever Plotzker) 331
סגנון (style) 26, 38, 76, 192, 198, 219, 281, 301, 306, 340, 368
סגנון אישי xviii, xix, 296
סגנון דיבור 102, 103
סגנון התנהגות xiii, xv, 13, 36, 41, 74, 162, 170, 177, 211, 270, 297, 357
סגנון חשיבה 240, 280, 285, 335
סגנון מבצע 12, 171, 240, 273
סגנון ניהול 12, 73, 75, 180, 272, 273, 298
סגנון עבודה 296, 327, 338
סגנון עיסוק 267
סגנון פעילות SMI xxiii, 12, 35, 39, 83, 85, 162, 171, 180-182, 181, 201, 208, 222, 225, 239, 240, 270, 271, 282, 296, 298, 299, 307, 313, 328
סגנון תפקיד 271
PAEI (Adizes, Allen J. Row) 76, 323, 326
סדר עדיפות xvi, 95, 96, 211, 242
סולם צרכים 18, 152
סולם ערכים 100, 152, 227
סחר ירוק 64, 65
סטיב באלמר (Steve Ballmer) 312
סטף ורטהיימר (Stef Wertheimer) 330, 331
סיכון (risk) 12-14, 32, 76, 97, 98, 100, 123, 130, 141, 142, 178, 217, 228, 267, 273, 276, 284, 298, 304-307, 322, 325, 328, 368
סימביוזה 31, 35, 36, 41, 357, 368
סינגפור (Singapore) xiv, xxvi, 368, 381
סכום אפס 20, 100, 139
סכסוך 19, 21-29, 31, 32, 35, 38, 42-43, 60, 179, 282, 320
התפתחות סכסוך xviii, 19, 22, 27, 31, 38, 97, 177, 179, 191, 273, 280, 282, 322, 368
סלחנות 146, 259, 304
סלקום (cellcom) 68, 251, 258, 259, 260
סלבדור גרסייה, ד"ר (Salvador Garcia) 152, 324
סמואל יצחק, פרופ (Yitzhak Samuel) 11, 202, 294, 329
סמכות 3, 5, 6, 8, 11, 16, 36, 39, 40, 45, 61, 67, 69, 74, 90, 125, 132, 179, 233, 254, 285-287, 293, 302, 306-308, 310, 313, 315, 317, 318, 320, 322, 337, 338, 352
ספק xvi, xxii, 3, 4, 16, 32, 35, 58, 63, 66, 94, 183, 235, 239, 255, 256, 258, 292, 303, 363
ניהול ספקים 80
ספק-לקוח 32-35, 42, 292, 297, 305
ספק פתרונות 64
ספק שירות xvii, 6, 64, 68, 93, 252, 301, 354
ספק מוצר 6, 303
סקופ אריה (Arie Scope) 153, 155
סקיילקס (Scailex) 310
סקר תכנון (design review) 217
ע.
עבודה ראו: איכות העבודה, הוראות עבודה, חוקי עבודה, יעילות עבודה, כלי עבודה, כללי עבודה, מקום עבודה, נהלי עבודה, סביבת עבודה, סגנון עבודה, שיטות עבודה, שעות עבודה, תוצרי העבודה, תכנית עבודה, תנאי עבודה.
עבודה משותפת 106, 146, 180
עבודת צוות xxvii, 22, 60, 75, 182, 350
עומס עבודה 38, 132, 355
עדיפות xvi, xix, 15, 40, 95, 96, 105, 163, 192, 210, 211, 213, 219, 229, 242, 278, 305, 306
עדר (תופעה) 19
עדנה פשר, ד"ר (Edna Pasher) 169, 170
עו"ד יוחאי הורביץ 161
עומס עבודה 38, 132, 355
עונש, הענשה 74, 142, 143, 147, 148, 215, 315
עוצמה xii, xiii, xvi, xxiii, 13, 28, 32, 90-94, 163, 164, 166, 185, 188, 200-202, 206, 211, 225, 227, 235, 240-241, 245, 274, 286, 294-295, 310, 312, 316, 318, 327, 332, 334, 337, 340, 345, 357, 361-364, 368-369, 371-372, 375, 377
עוצמת האנשים xiii, 149, 185, 186, 187, 188, 237
עוצמת ההון 1, 164-165, 169-174, 185, 187, 269, 371
עוצמת הליבה 1, 164-165, 167-168, 185, 187, 252, 268, 293, 315, 371, 373
עוצמת התרבות 1, 164-166, 175-184, 187, 252, 293, 315, 371
עזרה הדדית xxi, 75, 369, 381, 382, 383
עימות xvi, 31, 50, 147, 361, 368
עימות בונה / הורס 38, 41, 43
עין תחת עין (Tit for Tat) 46, 47, 144, 146-149, 368, 374, 376, 381, 383
עיסוק xviii, xxiv, 6, 42, 53, 85, 103, 114, 115, 134, 175, 201, 212, 216, 231, 240, 254, 255, 257, 267, 277, 298, 312, 354, 369,
התאמה לעיסוק xxiii, xxvii, 177-178, 187, 201, 282, 332, 338, 347, 357,
מאפייני עיסוק xxiii, xxiv, 133, 164, 167, 170, 196, 203, 208, 211, 220, 245, 297, 299, 347, 355
מפת העיסוקים 203-204, 205
ניתוח עיסוקים 134, 271
עיסוקים קונפליקטיביים 246, 248, 307, 324
עיצוב xxv, xxvii, 12, 173, 210, 211, 213, 233, 261, 273, 308, 310, 312, 375
עיקרון 19, 28, 31, 55, 64, 346, 352
העיקרון הפיטרי xxii, xxiii, 43,
עיקרון 80/20 40, 211, 242
עיקרון 50/50 135
עיקרון ההדדיוּת 291
עיקרון הקאיזן 64, 92, 198, 272, 376, 377
עיקרון "נעשה ונשמע" 346
עיתונות 8, 16, 58, 63, 66, 255, 294, 320, 331
עלות xxv, 13, 23, 161, 187, 211, 213, 214, 228, 328
עמדה ראו דיעה
עמית xviii, xxix, 3-5, 16, 36, 45, 49, 75, 80, 118, 132, 154, 175, 204, 235, 291, 293, 299
עצמאות 71, 168, 175, 347, 355, 365
ערבות הדדית xxvi
ערך (במובן ערכי) xx, xxiv, xxvi, 1, 5-7, 14, 16, 19, 22, 33, 34, 40, 60-61, 72, 74-75, 83, 88, 91, 96, 100, 105-107, 109-110, 118-119, 149, 152-155, 158... 215, 226-227, 230-231... 341-343, 344-347, 356, 361, 365-367, 372-374, 376-377, 382
רשת ערך (value net ) ראו רשת ערך
ערך (במובן כמותי) xxv, 5, 150, 164-166, 171, 193, 197, 203, 214, 235, 243-244, 261, 345, 349, 365
פ.
פון ניומן ג'ון, פרופ' 139
פוליטיקה 5, 6, 8, 95, 98, 227, 255, 294-295, 310, 339
פורד xxv, 3
פורד הנרי (Henry Ford) xxv
פוראס ג'רי (Jerry I. Porras) 155, 306
פטנט 252, 270
פיגמליון (Pygmalion) 113, 126, 133, 298, 354
פיטורין 7, 90, 118
פיטר ויילי, ד"ר (Peter Wylie) 329
פיטר לורנס, ד"ר (Laurence J. Peter) xxii, xxiii, 43, 137
פיקוח xx, 67, 83, 148, 149, 190, 220, 229, 286, 293, 305, 306, 332, 339, 344, 355, 357, 360, 368, 376, 378
פישור 25, 29, 30, 179
פיתוח xii, xiii, xvi, 1, 15, 23, 50, 58, 68, 69, 70, 80, 93, 104, 107, 111, 112, 129, 130, 139, 143, 156, 157, 158, 168, 177, 178, 179, 182-184, 187, 213, 218, 225, 226, 228, 246, 247, 257, 274, 283, 304, 310, 313, 314, 316, 320, 321, 326, 350, 361
פלאפון (pelephone) 68
פלוצקר סבר (Sever Plotzker) 331
פסיבי 17, 26, 28, 202, 238
פסיכולוג 54, 58, 76, 113, 135
פסיכולוגי/נפשי 108, 130, 159, 171, 175, 248, 339
פרופיל פעילות xv, xvi, xxi-xxiii, 82, 83, 85, 88, 101-103, 133-134, 140, 150, 174, 176, 180, 187, 196, 2001-202, 204, 206, 208, 211, 216, 220, 241, 245-249, 251, 258, 260, 264, 267, 270, 271 , 296-297, 299-300, 322, 326, 333, 337, 343, 347, 357, 364, 373
פער xviii, xxiii, 6, 7, 27-30, 38, 41, 48-49, 54, 57, 60, 70, 83, 90-92, 94, 95, 97-99, 98, 99, 103-106, 129, 154, 175, 189, 190, 199, 202, 206, 208-210, 216,
218-220, 229-231, 234, 267, 282, 301, 345, 365
פרדיגמת הקונפליקט החברתי 31
פרואקטיבי 17, 53, 75, 115-116, 163, 238, 294, 298, 306, 312, 323, 327, 333, 336, 337
פרויקט 6, 48, 50, 55, 58, 65, 68, 69, 80, 82, 85, 86, 99, 129, 130, 131, 133, 134, 160, 183, 206, 207, 215, 231, 232, 262, 273, 314, 339
פרויקט מחד"שים 183
פרופ' אדם ברנדנברגר (Adam M. Brandenburger) 3, 5
פרופ' אוסקר מורגנסטרן (Oskar Morgenstern) 139
פרופ' אריאל רובינשטיין (Ariel Rubinstein) 139
פרופ' בארי בוהם (Barry Boehm) 213, 214
פרופ' ניילבאף ברי (Barry Nalebuff) 3, 5, 147, 198
פרופ' דניאל כהנמן (Daniel Kahneman) 139
פרופ' יצחק סמואל (Yitzhak Samuel) 11, 202, 294, 329
פרופ' ג'ון פון ניומן 139
פרופ' ישראל אומן (Robert John Aumann) 139, 141
פרופ' רוברט אקסלרוד (Robert Axelrod) 46, 144, 145, 146
פרי יעקב (Jacob Peri) 251, 259
פריון 175, 290, 342
פרישה 93, 176, 293
פרס נובל 139
פרעה (Pharaoh) 311
פשר עדנה, ד"ר (Edna Pasher) 169, 170
פשרה 29, 49
פתאל אביבה, ד"ר (Aviva Patel) 255
זיוה פתיר (Ziva Patir) 7
פתיחות (frankness) 30, 60, 66, 103, 106, 226, 298, 303, 310, 317, 342
צ.
צה"ל (I.D.F) xvii, 228, 251
צוות iv, xxiii, xxvii, 11, 38, 42, 47-49, 55, 58, 64, 65, 69, 75-77, 80, 85-86, 91, 100, 106, 130, 135, 158, 162-163, 170, 176, 178, 180-182, 197, 206-207, 210-212, 215-217, 220-221, 224-226, 228, 231, 262, 265, 271, 275, 294, 296, 298, 348, 352, 368, 379
ישיבת צוות xviii, xix, 48
עבודת צוות xxvii, 13, 20, 22, 60, 75, 182, 225, 350
צוות משלים 15, 19, 76, 149, 170, 180, 237, 265, 289, 312, 367, 370
ראש צוות 20, 55, 68, 133, 134, 221, 232
צורך x, xvi, xxiii, xxvi, 5, 7, 11, 15, 17-19, 22-24, 28-29, 33-34, 35-38, 53, 55-56, 58, 60, 66, 71, 75-76, 90-91, 97, 101, 106-108, 120, 133, 138, 152, 160, 167, 175-176, 182, 219-221, 226-227, 229, 235, 240, 268, 301-302, 304, 315, 337-339, 341, 349-350, 352, 360, 363, 365-367, 370, 382
מדרג הצרכים 152 (ראו מפת אינטרסים)
סולם הצרכים 18
צורך אנושי 173, 341
צורך שוק 167
צורך גשמי/גופני 18, 33, 127, 152
צורך חברתי 18, 34, 36, 41, 91, 116, 332, 356
צורך משלים 16, 41
צורך נפשי 41, 90, 116
צורך רוחני 91, 152, 356
ציפיות xvi, xvii, xviii, xxi, xxvi, xxvii, 1, 3, 8, 16, 21, 22, 24, 32, 35, 39, 41, 47-54, 55-70, 90-96, 97, 99, 104, 106, 107, 113, 118, 127, 160, 175, 189-191, 197, 203, 207-209, 220, 225, 229, 237, 256, 270, 296, 340, 354, 361-363, 373
צמיחה xxvi, 1, 15, 18, 37, 76, 83, 86, 170, 186, 206-207, 215, 222, 252, 260, 262, 270, 273, 276-278, 280, 289, 290, 304-305, 309, 313, 319, 326-327, 335, 357, 377, 379
צעדי תיקון (Corrective Actions) 108, 109, 229, 230,
צרכן (consumer, client) xvi, 3-4, 6-7, 16, 23-24, 58, 63, 66, 68, 151, 153, 155-158, 190, 163, 183, 214, 235, 247, 255-259, 265, 273, 277, 300-305, 306, 320, 349, 352, 381
ק.
קאיזן (kaizen) 64, 92, 198, 272, 376, 377, 381
קבלן xvi, xxi, 3-4, 16, 58, 63, 66, 68, 94, 165
קבלת החלטות 12-14, 40, 76, 98-99, 135, 138-140, 173, 180, 187, 234, 267, 269, 272, 312, 317, 326, 337, 342, 351, 355, 365, 378
קהילה iv, xxiii, xxvi, 2, 3, 7, 60, 63, 91, 94-95, 138-139, 153, 185, 227, 280, 356, 359
קו ייצור 13, 77, 112, 178, 201, 233, 246, 248, 282, 299, 328, 365
קוגניטיבי xviii, 26, 172, 173, 175, 348
קולינס ג'יימס (James C. Collins) 155, 198, 306, 351
קונפליקט/עימות xvi, 31, 38, 41, 50, 52, 75, 98, 103, 140, 147, 178, 179, 246, 279, 285, 307, 312, 324, 327, 342, 361, 368
עימות בונה 38
עימות הורס 38, 41, 43
קונפליקט חברתי (פרדיגמה) 31
קוד לניהול חברתי xxvi
קורוטיבה 63-65
קורנהאוזר אלכס (Alex Kornhauser) xxvii
קידום (promotion) xxii, 17, 38, 53, 58, 93, 96, 107, 108, 134, 135, 143, 159, 169, 176, 183, 230, 231, 235, 267, 270, 291, 294, 338, 355, 365, 370
קידום אישי 182, 215
קידום מטרות 38, 159, 169, 295, 356
קידום מכירות 352, 353
קיוסאקי ט' רוברט (Robert T. Kiyosaki) xxv, 330
גילי קיי (Key Gilley) 26, 118, 329
קישוריות רגשית 354, 380, 381
קלייטון אדלפר (Clayton Alderfer) xvi
קיפוח xvi, 16, 28, 125
קניין 269, 270, 375
קרן אמתי xvii
קשר xvi, xvii, xxvi, 10, 15, 41, 46, 47, 60, 67, 91, 101, 103, 107, 118, 141, 150, 157, 159, 160, 169, 177, 183, 210, 221, 226, 291, 295, 301, 311, 312, 354,
קשר אישי/בינאישי 102, 106, 153, 291, 324, 325, 367, 374, 382
קשר סימביוטי 42, 227
קשר רגשי 37, 253, 311, 354
קשרי גומלין xiii, , 1, 3, 5, 6, 13, 16, 19, 26, 31, 32, 35, 36, 41-43, 45, 46, 48, 56, 83, 90, 104, 105, 111, 170, 176, 202, 207, 237, 240, 270, 291-295, 297, 300, 306, 308, 320, 359, 363, 371
קשרי לקוחות (CRM) 68, 203
קשרי עבודה xxvii, 292
יחסי גומלין 294
קשרי ספק-לקוח 32-34, 42, 292
ר.
ראיון עבודה 176
ראקטיבי 17, 18, 53, 75, 115, 163, 238, 258, 294, 298, 323, 326, 333, 335
רבי ישראל (Israel Rabi) 228
רגולטור (מלטינית - regulare) 5, 6, 16, 235
רגולציה / תקינה (standardization) 6, 39, 163, 317
רגישות (sensitivity) 11, 14, 15, 38, 48, 50, 51, 53, 90, 97, 106, 107, 114, 117, 123-125, 127, 150, 180, 182, 201, 215, 226, 227, 234, 246, 254, 301, 306, 310, 315, 317, 322, 341, 347, 351, 353-356, 362, 365-366
רגש (emotion) x, xiii, xvi, xviii, xxiii, xxvii, 16, 24-27, 30, 37-39, 54-56, 72, 97, 100, 102, 103, 107, 117-120, 124, 125, 136, 138, 143, 148, 153, 154, 157, 162, 170, 173, 174, 186, 225, 226, 230, 251, 253, 257, 258, 263, 270, 274, 291, 302, 306, 308, 311, 313, 322, 323, 325, 326, 333, 354, 361, 365, 379-381
רובינשטיין אריאל, פרופ' (Ariel Rubinstein) 139
רוברט אקסלרוד, פרופ' (Robert Axelrod) 46, 144, 145, 146
רוברט קיוסאקי (Robert T. Kiyosaki) xxv, 330
רוברט מאורר, ד"ר 63, 92, 198
רווחה (welfare) 6-7, 63, 65, 134, 176, 257, 299, 358
רווח, רווחיות x, xxviii, 39, 139, 141, 146, 154, 167, 175, 183, 247, 290, 325, 328, 339, 361
ריימונד האל (Raymond Hull) xxii
רכב ראו מכונית
רמדיה (Remedia) 8, 9, 249, 255-260
רעיון xv, xvii, xviii, xix, xxv, 40, 58, 67, 70, 84-85, 88, 116, 141, 160-161, 180, 183, 184, 213, 228, 239, 243, 261, 263, 265, 267-276, 278, 280-283, 285-286, 302, 304, 307, 309, 313, 316, 319-321, 323, 325-327, 332-333, 335, 338, 342, 349-350, 367, 368, 376
רציונלי (שחקן, משחק) xxi, 19, 36, 99, 136, 138, 140, 143, 301
רציונל xii, xiii, 51, 54, 263
רצון xxix, 36, 106, 113, 186, 194, 338, 352, 379
אירוע בלתי רצוי . 10, 137, 150, 217, 234, 276
שביעות רצון xvii, 23, 35, 41, 42, 49, 51, 63-65, 192, 209, 218, 232, 265, 335, 347, 352, 358, 363, 370, 372, 373, 374, 380
רשת ערך (value net ) 3, 4-10, 11, 16... 291, 292, 293-295, 297-304, 312, 314, 316, 317, 320, 323, 325, 327, 329, 334, 335, 340, 343, 357, 362, 363, 371, 372, 373, 377, 382
ש.
שאיפה xxix, 60, 113, 157, 158, 159, 170, 192, 272, 297, 343
שאלון (questionnaire) 204, 202, 204, 207, 235,
שאלה xix, xx, 39, 54, 76, 155, 171, 204, 210, 235, 337, 367
שאלות הזהב 217, 276, 277, 319, 334, 367
שביעות רצון (satisfaction) xvii, 23, 35, 41, 49, 63-65, 192, 218, 232, 265, 347, 358, 363, 370, 373, 376, 380
שבעת ההרגלים (the seven habits) xxiv, 17, 285
שגיאה 13, 23, 214
שופט 28, 142
שוק xxiii, xxvi, 2, 3, 5, 9-11, 85, 153, 158, 161, 167, 176, 178, 183, 185, 187, 208, 221, 239, 245-249, 252, 255, 258, 271, 280, 285, 287, 290-291, 294, 301, 304, 320, 325, 327, 331, 335-336, 340, 343, 356
שווק xix, 7, 16, 85, 129, 130, 168, 177-179, 184, 203, 208, 247-249, 269, 277, 294-294, 316, 325, 377
שותף 5, 66, 69, 94, 161, 183, 268, 272, 273, 293, 335
שותפות 141, 161, 381, 382, 383
שחקן iv, xii, xv-xxix, 1-10, 15-18...
שחקן אינטרינזי 15-17, 37, 41, 45, 57, 58, 63, 66, 68, 82, 94, 149, 152, 154, 163, 170,173, 176, 182, 186-188, 200, 204, 205, 227, 234-235, 239, 241, 255, 257,
276-278, 289, 291, 300, 302, 312, 314, 324, 330, 369, 370, 373, 377
שחקן אקסטרינזי 19, 69, 242, 316, 373, 277
שחקן ליאקטיבי 17, 116-117, 294, 298, 351
שחקן-סביבה xxvii, 202, 206, 210, 229, 246 246-249
שחקן פרואקטיבי 17, 116, 294, 298, 333
שחקן ראקטיבי 17, 18, 115, 258, 294, 298
שחקן רציונלי xxi, 36, 99, 138, 143
שטראוס (Strauss) 155, 158
שיבוץ 176, 177, 186, 201
שיווק ראו שווק
שיחה אישית 53, 202, 347, 348
שיטה iv, xi, xix, xx, xxvii, 7, 12, 15, -2624, 31, 59, 60, 67, 83, 90, 95-98, 126, 127, 129, 138, 183, 184, 187, 191, 193, 196, 202, 215, 225, 229, 232, 238, 246, 247, 248, 269, 270, 302, 324, 325, 347, 351, 353, 364, 367, 377
שיטות עבודה 26, 302
שייכות 19, 29, 34, 45, 91, 106, 116, 152, 175
שינה 10, 120, 122, 124, 127
שינוי xvii, 5-11, 13, 19, 23, 26, 31, 39, 41, 45, 61, 64, 73, 75-79, 82-86, 88, 90, 94, 95, 103, 108, 116, 125, 163, 249-259, 260-288 ...
שיפוט xviii, 25, 28, 132, 193
שיפוט אישי 193
שיפוטי xviii, 28
שיפור 64, 90, 93, 94, 95, 103, 109, 168, 184, 195, 198, 210, 218, 222, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 268, 275, 285, 286, 296, 300, 316, 325, 372
תהליך שיפור 23, 55, 63, 92
שירות xv, xvii, xix, xx, xxvi, xxix, 1, 3, 4, 5-6, 11-12, 16, 23-24, 33-34, 37, 40, 58, 63-64, 66-68, 70, 83, 92-95, 108, 111, 137, 151, 165, 167-168, 184, 199, 214, 218, 220, 227-229, 232-233, 252, 257, 275, 277, 280, 283, 293, 300-303, 305, 318, 347, 352, 354, 367-368, 374, 380-381
שירות ניסוי (Pilot) 273, 316
שיתוף פעולה (cooperation) xv, xvi, xxi, 1, 5, 15-17, 19, 20, 29, 35, 36, 38, 39, 41, 46, 47, 64, 70, 75, 80, 95, 97, 99-101, 103, 125, 139, 141, 143-149, 159, 161, 168, 183, 184, 216, 217, 224, 226, 289, 292, 293, 302, 304, 310, 320, 338, 354, 356, 361, 374
שיתוף ברווחים xxv
שיתוף מאונס 41
שכיר 33, 42, 66, 68, 165
שכר xxv, 6, 65, 67, 100, 183, 257, 272, 333, 360
שכר ועונש 74, 143
שלב xxviii, 10, 12-14, 23-25, 32, 40, 71-77, 77, 78, 80, 90, 104-110, 123, 159, 162, 176, 198, 200-235, 237, 243, 276, 293, 304, 328, 337, 345
שלטון מקומי xvii, 65, 92, 141, 183
שלטון מרכזי 92, 95, 141
שמעון דולן (Shimon L. Dolan) 152, 324
שעות עבודה 53, 223, 295
שפה / לשון 3, 13, 30, 102, 142, 151, 152, 175, 192, 324, 325, 376
שפת הגוף (body language) 26
שקיפות 7, 91, 100, 106, 139, 150, 182
שת"פ (שחקנים, תוצרים, פעילות) 150, 151, 152
ת.
תאימות ראו התאמה
תבוסה 30, 92, 103
תביעה 29, 257, 258, 348
תבנית 17, 58, 61, 90, 223, 298, 358
תבנית דמה (mockup) 273, 316
תבנית התנהגותית 17, 90, 298
תגובתיות 146
תגמול ראו גמול
תדמית 101, 201, 238, 258, 347, 380
תהליך xviii, xxii, xxv, xxvi, xxvii, xxviii, xxix, 5, 7, 8, 15, 19, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 38-41, 47-50, 55... 77, 82, 85... 92-96, 97, 101... 177, 180... 348-357, 364, 365, 374-376, 378-380, 382
תהליך אבולוציוני xxii, 55, 94, 103-104, 109, 110, 168, 176, 198-235, 383
תהליך אנושי 263, 265
תהליך ארגוני 69, 80, 176, 177, 179, 182, 272, 282, 315, 328, 363, 364
תהליך ביצוע xix, 12, 13, 14, 40, 76, 225-229, 232, 332, 382
תהליך ביקורת/פיקוח 229, 293
תהליך בניית ידע 207
תהליך הבשלה 251, 265, 266
תהליך הפקת לקחים ראו הפקת לקחים
תהליך ליבה 69, 167, 176, 182, 189, 252, 257, 269, 272, 282, 310, 315, 328, 363, 364, 372, 374
תהליך מבוקר xxix, 23, 24, 56, 71, 80, 103, 119, 168, 280, 342
תהליך מחקר ופיתוח 69, 70, 80, 178, 183, 246
תהליך משא ומתן 49, ראו משא ומתן
תהליך משוב 235
תהליך ניהול 69, 150, 183, 186, 197, 275, 280, 339, 356
תהליך עיסקי 257
תהליך קבלת החלטות 12, 14, 40, 76, 88, 98, 99, 139, 140, 180, 269, 326, 337
תהליך שיפור 23, 55, 64, 92, 94, 109, 198, 228, 325, 344
תהליך שיפוט 103-104, 109, 110, ראו שיפוט
תּוֹבָנוֹת x, xii, xvii, xviii, xxi, xxvi, 47, 57, 112, 141, 143, 152, 175, 184, 206, 289, 357, 361, 366, 386
תומס אלווה אדיסון (Thomas Alva Edison) xxv
תועלת 35-36, 42-43, 141, 211, 212, 232, 269, 276, 313, 359
עלות-תועלת 228, 328
תועלות xv, 11, 15, 144, 152, 211, 367, 371
תועלתיות xxii, 228
תופעת האדווה (ripple effect) 32, 253
תוצאה xviii, xxv, 10, 12, 14, 23, 26, 32, 46, 49, 53, 64, 65, 75, 82, 92, 94-95, 98, 104, 108, 109, 115-117, 122, 129, 140... 235, 278-281, 294, 296, 298, 306, 318, 320, 330, 332, 337, 339, 344, 345, 349, 350, 353, 354, 362, 365-383
מבחן התוצאה 23, 197, 366
ניהול על פי תוצאות – MBR 61, 365, 366
תוצר xvii, xx, 5, 11, 13, 15, 16, 24, 32-34, 79, 94, 108-110, 134, 150, 151, 153, 187, 194, 198, 218, 220, 227, 229, 265, 269, 272, 276, 294, 302, 304-306, 308, 316, 325, 332, 344, 371, 380, 382
תוצר ביניים 121, 198, 207, 213, 214, 229,
תוצר וירטואלי 309
תוצר מוחשי 194
תוצר עבודה 177, 233,
תוצר ליבה 3, 4, 69, 70, 167, 168, 176, 182, 186, 189, 229, 232, 268, 272, 282, 284, 285, 304, 310, 328, 363, 364, 372, 374,
תוצר ניתוח/תכנון 105, 211, 212,
שירות ראו שירותים
תוקפנות, תוקפן 28, 30, 59, 74, 75, 103, 146, 147, 226, 238, 301
תורת אדיג'ס xxiv, 73, 74, 76, 179, 238, 261, 323, 326, 378, 379
תורת האילוצים (constraint theory) xxiv, 130
תורת המשחקים (game theory) xiii, xxiv, 3, 22, 45, 46, 63, 98, 138-148, 361
תחושה xiii, xvi, xviii, 16, 19, 21, 26, 28-29, 46, 56, 60, 95, 106, 107, 112-114, 118, 119, 124-125, 133, 138, 160, 187, 193, 202, 238, 247, 273, 278, 282, 286, 287, 295, 318, 327, 328, 340-342, 351, 354, 359, 361, 370
תחזוקה 11, 24, 57, 68, 160, 168, 214, 380
תחקור, תחקיר (debriefing) 9, 40, 227, 231, 234, 303, 348, 350
תיאום ציפיות xxviii-xxix, 47
תכנון xviii, xix, xx, xxii, xxv, xxix, 11, 13, 14, 31, 36, 57, 68, 80, 83, 85, 86, 107, 134, 138, 168, 176, 180, 190, 196, 199, 205, 217, 218, 219, 222, 229-230, 232-233, 239, 249, 260, 272, 275, 278, 281, 283, 290, 304, 306, 310, 318, 319, 324, 327, 332, 334, 340, 344, 345, 357, 365, 368, 369, 377
תכנון מפורט 106, 108, 109, 213, 219-222, 229
תכנון על 105, 210-212, 219-221, 229
תכנית ...
תכנית אסטרטגית 223, 224
תכנית הדרכה 80
תכנית מדדים (מדידות) 211, 215, 222
תכנית מימון 335, 325
תכנית מניעה (preventive plan) 10, 109, 231, 233, 379
תכנית ניצוץ 183
תכנית עבודה (work plan) xix, xx, 13, 16, 33, 67, 86, 106, 151, 197-200, 213-214, 218-219, 222, 224, 226-229, 232, 234, 344, 265, 277, 377
תכנית עסקית (business plan) xix, 16, 85, 271, 316, 335, 377
תכנית פעולה (action plan) 64, 92, 145, 369
תכנית שיווקית (marketing plan) xix, 16, 316
תכנית שיפור (improvement plan) 93
תכנית תיקון (corrective plan) ראו צעדי תיקון
תמונת מצב (status) 2, 24, 57, 78, 103, 150-151, 201, 205, 206, 213, 218, 228, 232-233, 287, 345, 257
תלות הדדית xvi, xxi, xxvi, 5, 16, 17, 31, 36, 47, 48, 99, 100, 185, 226, 310, 357
תלפיות (talpiot) 228
תִּמחוּר (להבדיל מהמחרה) (costing) 247
תמיכה טכנית (technical support) 24, 68, 168, 203, 208-210, 247, 272, 352, 353
תמר מלוא ד"ר (Tamar Milo) 97
תנאי עבודה 7, 59, 67, 322
תפוקה 7-9, 33, 66, 67, 83, 109, 112, 114, 117, 162, 215, 216, 219, 227, 229, 246, 257, 332, 343, 349-351, 371
תפקוד xv, xx, xxvii, 33, 91, 95, 111, 117, 135, 187, 203, 209, 210, 229, 237, 243
תפקיד xv, xiv, xxii, xxiii, 14, 32, 33, 42, 43, 47-48, 50, 55, 57, 59, 60, 71, 92, 130, 133, 134, 150, 170, 174, 176-177, 186, 196, 202-204, 210-211, 221, 228, 237, 245, 246-249, 251, 271-275, 282, 290, 295, 297-299, 312, 339, 379
הגדרת תפקיד 32, 177, 187, 203, 208, 246, 249, 267, 338
תצפית x, 202
תקינה 6-8, 58, 63, 66, 68, 121, 122, 184, 226, 252, 255, 293, 316, 321
תקן 7, 8, 10, 39, 326
תקן לאחריות חברתית 7
תקציב xix, 6, 13, 15, 37, 86, 96, 127, 140, 160-165, 186, 196, 198, 219, 220, 228, 231, 262, 293, 328, 377
תקשורת xxvii, 8, 9, 28, 47, 50, 58, 59, 63, 66, 68, 70, 103, 226, 227, 255, 256, 287, 294, 295, 331
איכות תקשורת 22, 30, 41, 56, 60, 101, 103, 173, 226, 241, 251, 281, 282, 343, 346, 350, 369
איש/שחקן תקשורת 8, 9, 11, 295
סגנון תקשורת 38
תקשורת בינאישית 75, 180, 226, 273, 300, 343, 350, 369
תרבות 39, 40, 43, 60, 163, 164, 168, 169, 175, 182, 185, 228, 231, 315, 357, 363, 364, 368, 371, 372, 375, 377
עוצמת התרבות 164-166, 175, 271, 293, 315, 371
תרבות ארגונית xv, xxii, xxvii, 1, 19, 34, 37, 43, 45, 61, 90, 93, 111, 130, 132-133, 138, 149, 152, 164, 167, 170, 175-184, 187, 188, 211, 227, 235, 237, 252, 271, 289, 293, 296, 297, 334, 338, 372, 373, 375
תרבות הפקת לקחים 39, 228, 350
תרבות התחקור 40, 350
תשלום 11, 37, 184, 259, 353
תשתית xix, 13, 15, 16, 59, 61, 69, 96, 127, 160-163, 167-168, 182, 186, 196-198, 211, 217, 220, 225-227, 229, 231, 258, 268-269, 276, 282, 293, 310, 328, 363-364, 372, 374, 377